Far får økt selvstendig rett til foreldrepenger

Når bare far eller medmor har tjent opp rett til foreldrepenger, kan de ta ut foreldrepenger i åtte uker, selv om mor ikke går ut i arbeid eller lignende etter fødselen. Endringen gjelder de som får barn 2. august 2022 eller senere. Far og medmor skal også kunne velge å ta ut foreldrepenger under den to uker lange omsorgspermisjonen i forbindelse med fødselen.

Lovendringen blir gjennomført for å tilpasse norsk rett til EU-direktivet om et balansert arbeids- og familieliv. 

Selvstendig rett til foreldrepenger i 8 uker

Når barnet blir født etter 1. august 2022, vil lovendringen gi far og medmor rett til foreldrepenger i 8 uker, selv om mor ikke er i en slik situasjon at aktivitetskravet er oppfylt, og selv om mor ikke har tjent opp rett til foreldrepenger.

Lovendringen gjelder situasjonen der bare far har rett til foreldrepenger. Fram til lovendringen er hans uttak i slike tilfeller helt avhengig av hva mor gjør etter fødselen. Når bare far har rett til foreldrepenger, er hele perioden med foreldrepenger fellesperiode. Hvis mor er i aktivitet, kan han ta inntil 40/50 uker. 
Aktivitetskravet gjelder både mens han tar ut foreldrepenger, og mens han eventuelt utsetter uttaket av foreldrepenger.

Aktivitetskravet vil si at mor enten må jobbe, ta utdanning eller delta i introduksjonsprogram eller kvalifiseringsprogram, for at far skal kunne ta deler av fellesperioden. Far kan også ta deler av fellesperioden hvis mor ikke kan ta seg av barnet fordi hun er syk, skadet eller innlagt i helseinstitusjon. Hvis mor mottar uføretrygd, kan far ta ut foreldrepenger i samme antall stønadsdager som fedrekvoten.

For fedre som omfattes av lovendringen, blir det mulig å ta foreldrepermisjon med foreldrepenger i 8 uker uavhengig av hva mor gjør. For permisjon ut over det, gjelder aktivitetskravet

Foreldrepenger under omsorgspermisjonen

Far og medmor har lenge hatt rett til 2 uker omsorgspermisjon, som skal brukes for å bistå mor i forbindelse med fødselen. Retten til permisjon følger av arbeidsmiljøloven § 12-3.

Noen arbeidsgivere gir far og medmor rett til lønn i de to ukene. Andre har krav på lønn etter bestemmelser i tariffavtale. Folketrygdloven åpnet tidligere ikke for noen rett til ytelser. Men nå gir lovendringen far og medmor mulighet til å velge å ta ut foreldrepenger i de to ukene. Regelen er tatt inn i folketrygdloven § 14-9, sjette ledd, og er et unntak fra regelen om at far ikke kan ta ut foreldrepenger de første 6 ukene etter fødselen.

Foreldre som får barn etter 1. august 2022 kan dermed ta ut foreldrepenger samtidig i denne perioden.

Antall uker med foreldrepenger blir ikke økt totalt sett. Det betyr at om far og medmor velger å ta ut foreldrepenger under omsorgspermisjonen, får de færre uker med foreldrepenger senere.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!