Ferie og fridager til gode?

Mange arbeidstakere har feriedager og avspaseringstid til gode om høsten. Det er viktig å gjøre opp status nå, og eventuelt avtale overføring av ferie etter bestemmelsene i ferieloven.

Av ulike årsaker kan det hope seg opp flere feriedager og avspaseringstimer enn det man klarer å avvikle innen ferieåret.

Mange ledere spør seg hvor mange timer og feriedager som kan avtales overført, og hva som skjer med det overskytende.

Arbeidsgiver er ansvarlig

Ferieloven legger opp til at det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at arbeidstaker avvikler ferien sin i løpet av ferieåret.

Det betyr at arbeidsgiver kan være tvunget til å pålegge arbeidstaker å ta ut ferie, selv om arbeidstaker selv ikke ønsker det. At det er arbeidsgiver som er ansvarlig for avviklingen ser en spesielt ved at loven har en egen erstatningsregel som kan gjøres gjeldende overfor arbeidsgivere som forsømmer denne plikten.

“Arbeidsgiver kan være tvunget til å pålegge arbeidstaker å ta ut ferie, selv om arbeidstaker selv ikke ønsker det”

Arbeidsgiver bør derfor lage en oversikt over hvem som har restferie til gode, og sette opp en plan for avviklingen. Blir ikke det gjort, risikerer en at enkelte arbeidstakere mot slutten av året sitter med flere feriedager enn det er lovlig å overføre.

Avtalt overføring

Etter ferieloven § 7 (3) kan det inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie (10 dager ved 5-dagers arbeidsuke) til påfølgende ferieår. Det vil si at arbeidstaker og arbeidsgiver må være enige om at ferien overføres, og at det må gjøres i en skriftlig avtale.

Er en del av disse feriedagene avtalefestet, inngår de ikke i beregningen. Hvordan de kan tas ut og eventuelt overføres, er det opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale nærmere. Det kan derfor være lurt at arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å ta ut de lovfestede feriedagene først.

Automatisk overføring

Har arbeidstaker flere lovfestede feriedager enn det som kan overføres ved skriftlig avtale, blir disse dagene likevel automatisk overført til neste ferieår. Det regnes som overføring av feriedager som er i strid med ferieloven, og arbeidsgiver kan holdes økonomisk erstatningsansvarlig for å ha brutt sin plikt til å sørge for at ferien enten avvikles eller overføres etter avtale.

Utbetaling for feriedager som ikke er avviklet

Arbeidsgiver kan ikke betale ut lønn som et alternativ til vanlig ferieavvikling. Det eneste tilfellet hvor arbeidstaker kan få lønn i stedet for ferie er som del av et sluttoppgjør ved oppsigelse. Forbudet gjelder likevel ikke de avtalefestede feriedagene. Her står arbeidstaker og arbeidsgiver helt fritt til å avtale hvordan de skal avvikles.

Avspasering – hva er avtalt?

Det er ingen lovfestede regler for uttak og overføring av avspaseringstimer, partene står dermed fritt til å avtale nærmere hvordan de skal tas ut. I mange virksomheter er det avtalt en begrensning ved at avspaseringstimer ikke kan overføres til neste kalenderår. Dette er en praktisk regel som forhindrer at arbeidstaker opparbeider seg så store mengder avspaseringstid at det blir uoversiktlig.

Ha kontroll – ikke utsett

Siden arbeidsgiver er pålagt å drøfte feriefastsettingen med arbeidstaker, og å underrette vedkommende om det endelige ferietidspunktet, er det viktig å gjøre de nødvendige tiltakene så tidlig som mulig, slik at en er innenfor ferielovens bestemmelser.

Skulle arbeidsmengden bli så stor mot slutten av året at det blir vanskelig å avse arbeidstakere som skal ta ut ferie, kan et alternativ være å oppfordre enkelte arbeidstakere til å gjøre en ekstra innsats, mot ekstra betaling.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!