Kan vi forlenge prøvetiden til en nyansatt som
har hjemmekontor?

På grunn av koronasituasjonen har alle ansatte hjemmekontor. Samtidig har vi et par nye medarbeidere i prøvetid, og vi har naturlig nok behov for å vurdere hvordan de presterer og samarbeider med andre. Det er det vanskelig å få til nå. Kan vi forlenge prøvetiden?

Compendia svarer:

Prøvetid kan avtales for inntil 6 måneder, og det må gjøres skriftlig. Prøvetiden kan uansett bare forlenges hvis arbeidstaker ble skriftlig orientert allerede ved ansettelsen om adgangen til å forlenge. Blir det aktuelt å forlenge, må arbeidsgiver dessuten orientere arbeidstakeren skriftlig om det innen utløpet av prøvetiden.

Må ha vært fraværende fra arbeidet

Et vilkår for å forlenge prøvetiden er ifølge arbeidsmiljøloven § 15-6 (4) at arbeidstaker «har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden». Statsansatteloven § 15 inneholder det samme vilkåret. Det kan for eksempel dreie seg om sykdom, svangerskapspermisjon eller militærtjeneste.
En arbeidstaker som jobber hjemmefra på hjemmekontor er ikke fraværende fra arbeidet.
Det er dessuten ikke adgang til å forlenge prøvetiden når fraværet er forårsaket av arbeidsgiver, ifølge samme bestemmelse. Det betyr for eksempel at arbeidsgiver ikke kan forlenge prøvetiden på bakgrunn av et kurs arbeidsgiver sender arbeidstaker på. Jeg forstår situasjonen slik at hjemmekontor her er organisert av arbeidsgiver etter anmodning fra myndighetene.

Behov for å tenke nytt

I prøvetiden kan ikke arbeidstaker sies opp uten at det er begrunnet i manglende tilpasning til arbeidet eller at arbeidstaker ikke tilfredsstiller rimelige krav til faglig dyktighet og pålitelighet. Det er dette dere nå har behov for å vurdere, samtidig som dere er forpliktet til å sørge for tilstrekkelig opplæring og oppfølging i prøvetiden, slik at arbeidstaker blir i stand til å utføre arbeidet på en tilstrekkelig god måte.
Slik jeg ser det er ikke perioden med hjemmekontor til hinder for å vurdere arbeidet og gi nødvendig opplæring og oppfølging til de nyansatte hos dere, selv om dere nok må finne nye måter å løse disse utfordringene på.

Hege J. Wold

Hege Johanne er juridisk rådgiver i Compendia, og har 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har også jobbet mange år som journalist.