Hjemmekontor eller fleksibel arbeidsordning?

Hjemmekontor, eller fleksibel arbeidsordning med mulighet for å jobbe hjemmefra? Har skillet noen betydning?

Ja, skillet er viktig, fordi når hjemmearbeidet er av et visst omfang og varighet, kommer hjemmekontorforskriften til anvendelse, og forskriften stiller som hovedregel krav til å regulere hjemmearbeidet i en skriftlig avtale.

Hjemmekontor som ikke er kortvarig og sporadisk

Forskrift om arbeid i arbeidstakers hjem regulerer hjemmearbeid som ikke er kortvarig og sporadisk. Hjemmearbeidet må med andre ord være av en viss varighet og fasthet, og av et visst omfang. Arbeidstaker og arbeidsgiver må i slike tilfeller inngå en skriftlig avtale der rammene for hjemmekontor er nærmere definert. Blant annet skal omfang, arbeidstid og tilgjengelighet være klart definert.

Arbeidsgivers internkontrollsystem skal også omfatte de faste hjemmearbeidsplassene, og forskriften har bestemmelser om at arbeidsgiver har ansvar, så langt det er praktisk mulig, for at arbeidsforholdene på hjemmekontoret er fullt forsvarlige. Det vil blant annet si at arbeidsstedet, utstyret og innemiljøet ikke skal gi uheldige fysiske belastninger. Arbeidsgiver kan for eksempel innhente en skriftlig erklæring fra arbeidstakeren om at forholdene er lagt forsvarlig til rette.

Forskriften har ingen bestemmelser som sier hvem som skal dekke utgiftene til datamaskin eller annet utstyr til hjemmekontoret. Det er det opp til partene å bli enige om.

“Det er krav til skriftlig avtale hvis hjemmarbeidet er av et visst omfang og varighet.”

Hjemmekontor som del av en fleksibel arbeidsordning

Selv om en ikke avtaler hjemmekontor som en fast og regelmessig ordning etter forskriften, kan det for mange legges til rette for å jobbe hjemmefra av og til som del av en fleksibel arbeidsordning. Typisk noen timer eller en dag i ny og ne.

En slik løsning med arbeid hjemmefra kan være et supplement til det vanlige arbeidsstedet, og da gjerne for å imøtekomme arbeidstakers ønske om fleksibilitet både i forhold til når og hvor arbeidet utføres. I tillegg opplever mange at det å jobbe hjemme av og til kan være både mer hensiktsmessig og effektivt.

Slike kortvarige eller sporadiske ordninger med hjemmekontor er ikke omfattet av forskriften, og verken lov eller forskrift stiller noen formelle krav til en slik ordning. Det er imidlertid viktig å etablere klare rutiner for en slik ordning både når det gjelder arbeidstid, tilgjengelighet og omfang.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!