Må ta trusler og vold på alvor

 

Arbeidsgiver har lenge hatt ansvar for å beskytte medarbeiderne mot vold og trusler. I 2017 ble det spesifisert nærmere i arbeidsmiljøforskriftene hva som ligger i kravet. 

Risikoen for vold og trusler skal elimineres eller reduseres så mye som mulig. Allerede når arbeidsplassen og arbeidslokalene utformes og innredes, skal arbeidsgiver ta spesielle hensyn til faren for vold og trusler om vold. Arbeidet skal planlegges og gjennomføres på en slik måte at arbeidstakerne beskyttes så mye som mulig.
Medarbeiderne skal trenes i å håndtere og unngå farlige situasjoner, og følges opp på en god måte hvis uhellet likevel er ute.

Hvor stor er risikoen?

For å få det til må arbeidsgiver først kartlegge hvor, når og i hvilke situasjoner arbeidstaker kan bli utsatt for vold og trusler om vold, og vurdere hvor stor risikoen er. Den kan endre seg over tid. Bemanning, kompetanse og tekniske løsninger skal vurderes. Det har lenge vært kjent at arbeidstaker er spesielt utsatt når vedkommende er alene på jobb. Mulighetene for å tilkalle hjelp, og systematisk vedlikehold av alarmer og annet relevant arbeidsutstyr, er noen av tiltakene som nevnes spesielt i forskrift om utførelse av arbeid. Måten arbeidet er organisert på, når på døgnet medarbeiderne er på jobb, og hvordan arbeidslokalene er utformet, er andre faktorer.

Informasjon, opplæring og øvelse

Ansatte og deres representanter skal informeres om forhold på arbeidsplassen som utgjør en risiko. De som risikerer å bli utsatt for vold eller trusler om vold skal læres opp til, og øve på, å forebygge og håndtere volds- og trusselsituasjoner. Endrer trusselbildet seg vesentlig, kreves det ny opplæring og trening i å håndtere og helst unngå problemet.

Gammelt krav

Reglene som nå er tatt inn i arbeidsmiljøforskriftene er en konkretisering av det ansvaret arbeidsgiver har hatt lenge. Plikten er forankret i arbeidsmiljøloven § 4-3 (4), som sier at arbeidstaker så langt det er mulig skal beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre. Internkontrollforskriften stiller krav om å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og å kartlegge og vurdere risiko. Målet er et arbeidsmiljø som er fullt forsvarlig.

For å unngå vold og trusler kreves det at arbeidsgiver

  • kartlegger risikoen
  • setter inn tiltak for å redusere risikoen og helst fjerner den helt
  • informerer medarbeiderne og deres representanter om risikoen og tiltakene som er etablert
  • lærer opp medarbeidere til å forebygge og håndtere situasjoner, og øver på det
  • sørger for at ansatte blir fulgt opp på en god måte, hvis de likevel blir utsatt for vold eller trusler

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR, og har vært rådgiver i Compendia siden 2008. Basert på lang og bred erfaring, og god kompetanse, har Sonja en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygning av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.