Rett til fri for å følge barn første skoledag?

Rett til fri for å følge et barn første skoledag er ikke regulert i loven. Det rettslige grunnlaget for slike velferdspermisjoner finner vi i arbeidsgivers styringsrett kombinert med tariffavtaler, personalhåndbøker eller lignende.

Andre eksempler på velferdspermisjoner er fri i forbindelse med barns tilvenning til barnehagen, fri for å gå til lege, tannlege eller i begravelse, og for å flytte.

Arbeidsgivers styringsrett – personalpolitikk
Utgangspunktet er at velferdspermisjon må ses på som en del av personalpolitikken hos arbeidsgiver.

Det vanligste ved en velferdspermisjon er at arbeidstaker får fri med lønn, men det er ingen selvfølge. I tillegg må det ligge en viktig eller god velferdsgrunn bak ønsket om permisjon.

I utgangspunktet er adgangen til å innvilge velferdspermisjon arbeidsgivers.

 

Arbeidsgiver kan likevel ikke forskjellsbehandle arbeidstakere på grunn av sympatier eller antipatier. Det er alltid et krav at arbeidsgiver bruker styringsretten på en saklig måte. I tillegg til at styringsretten kan avgrenses av retningslinjer og avtaler, er hensynet til likebehandling av ansatte et vesentlig moment. Er det vanlig praksis å innvilge en fridag i forbindelse med barns konfirmasjon, må arbeidsgiver ha saklig grunn for å kunne bryte en slik praksis overfor enkelte arbeidstakere.

 

Er velferdspermisjon regulert i tariffavtale?

Er det inngått en egen tariffavtale som regulerer retten til velferdspermisjon, er det den som setter rammene. Her vil det gjerne stå oppramset de velferdsgrunnene og det antallet fridager den enkelte velferdsgrunn utløser. I enkelte tilfeller står det et siste punkt i avtalen som sier noe om at det kan innvilges velferdspermisjon også i ”andre tilfeller”.

 

Arbeidsgiver vil da ikke være bundet av oppramsingen, men kan på selvstendig grunnlag vurdere andre grunner for å gi velferdspermisjon. Momenter som skal tillegges vekt i skjønnsvurderingen er den permisjonsgrunnen som er oppgitt, og arbeidstakers individuelle behov for permisjon. Det er da viktig at arbeidsgiver vurderer og begrunner saklig, og at alle arbeidstakere blir behandlet rettferdig.

 

Til slutt – vær klar over at det for de fleste ordninger heter at det ”kan” gis velferdspermisjon ”inntil” så eller så mange dager. Det betyr at det er det faktiske behovet for fri som setter rammen for lengden på permisjonen.

 

Eksempel: Arbeidstaker har barn som skal begynne i barnehage. I avtalen om velferdspermisjoner som omfatter denne arbeidstakeren heter det at ”det kan gis inntil 3 dager velferdspermisjon i forbindelse med tilvenning i barnehage”. Tilvenningen går greit, og allerede etter en og en halv dag er barnet alene i barnehagen. Det betyr at arbeidstakeren i et slikt tilfelle vil ha rett på velferdspermisjon i en og en halv dag.

 

 

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.