Valg av verneombud: Hvem, hvorfor og hvordan

Verneombudet er en viktig og sentral rolle. Valg av verneombud skal skje hvert andre år og personen skal velges av og blant de ansatte.

Kort oppsummert kan man si at verneombudet har ansvar for å kontrollere at det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet ivaretar arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd. Verneombudet har stopprett og -plikt. Det innebærer verneombudet kan stoppe arbeidet om den som har dette vervet mener at det er umiddelbar fare for ansattes liv eller helse.

Verneombudet blir ofte bedt om å delta i interne prosesser og prosjekter i bedriften; som endringer av lokaler, omorganiseringer og annet. Det er heller ikke uvanlig at verneombud gjennomfører vernerunder, HMS-inspeksjoner og ulike faste møter, for eksempel med Bedriftshelsetjenesten.

Arbeidsmiljøloven sier fra 1.1.2024 at virksomheter med fem eller flere ansatte må ha et verneombud. Arbeidsgiver og arbeidstakerne kan inngå skriftlig avtale om en alternativ ordning hvis dere er færre enn dette, men hovedregelen er at også bedrifter med færre enn fem ansatte skal ha verneombud. 
Uavhengig av størrelse må virksomheten i alle tilfeller sørge for et trygt arbeidsmiljø og beskrive hvordan dette arbeidet skal følges opp. 

Hvordan bør verneombudet velges?

Når det gjelder valg av verneombud har alle ansatte i utgangspunktet stemmerett. Unntaket er virksomhetens øverste leder. Det kan også være andre i den øverste ledelsen som ikke har stemmerett.
Ansatte har rett til å foreslå kandidater til rollen som verneombud. Før valget skal det informeres om hvem som er nominert.
Det står ikke i lovverket at de nominerte må samtykke til nominasjonen, men det er ryddig å spørre alle først.
Med Compendia Avstemning får du en løsning som forenkler stemmeprosessen både for de som skal stemme og administrere avstemningen. De ansatte kan avgi stemme via nettside, per e-post eller på SMS. I tillegg er det mulig å registrere fysiske stemmer som telles opp manuelt. For administrator er det uproblematisk å sette opp avstemningen, se antall stemmer til enhver tid og sende ut purringer til de som ikke har stemt.

Hvem kan være verneombud?

Verneombudet skal velges av og blant de ansatte. Daglig leder og ledergruppa er ikke valgbare.
Så, hvem skal du velge?
Stem på den du mener er best egnet for rollen. Stem gjerne på en som ikke har hatt vervet tidligere, slik at rollen rullerer og andre kloke hoder får slippe til.
Vurderer du å prøve deg som verneombud?
Det er ikke så dumt! Rollen gir en dypere innsikt i virksomheten og er et positivt innslag på CV-en din. 

5 gode verneombud-egenskaper

  1. Handlekraftig: Som verneombud bør du ha evne til å ta tak i hendelser etter hvert som de oppstår.
  2. Talefør: Det er viktig at verneombudet samarbeider og kommuniserer godt med ledere og kollegaer.
  3. Sosial: For at du skal kunne fange opp det som rører seg i virksomheten, er det en fordel om du er sosial og omgjengelig.
  4. Skarp: Det kan være lurt at vervet tildeles en person som er god på å lese og sette seg inn i dokumenter. Grunnleggende datakunnskaper kommer også godt med.
  5. Tillitsvekkende: Verneombudet skal være et bindeledd mellom arbeidsgiver og arbeidstakerne, slik at arbeidstakerne skal kunne påvirke HMS-arbeidet gjennom verneombudet.

Mer fra Compendia-arkivet

ELLER SE ALLE ARTIKLENE VÅRE:

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!