Flere små virksomheter må ha verneombud

Fra og med 1. januar 2024 skal alle virksomheter med 5 eller flere ansatte ha verneombud. Fram til nyttår er grensen 10. Det betyr at arbeidsgivere i små virksomheter med mellom 5 og 10 medarbeidere må sørge for at det blir valgt verneombud, hvis det ikke allerede er gjort. Samtidig er avtale om en alternativ ordning ikke lenger en mulighet for dem.
Utgangspunktet er at det skal være ett eller flere verneombud i alle virksomheter. Men i de helt små er det mulig å avtale en annen ordning. Den alternative ordningen kan gå ut på at virksomheten ikke skal ha verneombud. En slik avtale gjelder for to år om gangen, og skal være skriftlig. Fra nyttår er det bare virksomheter med færre enn 5 arbeidstakere som kan avtale en annen ordning.

Hvorfor må flere ha verneombud nå?

Lovgiver begrunner endringen med at arbeidslivet er blitt mer sammensatt, blant annet med større andel utenlandske arbeidstakere.

Men når det er færre enn 5 ansatte, mener lovgiver det fortsatt bør være mulighet for en alternativ ordning.

Arbeidsgivers ansvar at verneombud blir valgt

Arbeidstakerne velger selv hvem som skal være verneombud. Men det er arbeidsgiver som har ansvaret for at det blir gjort. Arbeidsgiver skal altså ta initiativ til at arbeidstakerne velger verneombud. Hvordan valget skal foregå, er beskrevet i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-2.

Hvis arbeidstakerne motsetter seg å velge verneombud, kan arbeidsgiver utpeke et midlertidig verneombud. Vedkommende kan ikke fungere for mer enn to år. Verneombudet skal være en av de ansatte.

Den eller de som leder virksomheten på vegne av arbeidsgiver, kan ikke ha en slik rolle. Den øverste bedriftsledelsen er altså ikke valgbar som verneombud, og da snakker vi om den eller de som faktisk har mulighet til å iverksette tiltak. Det kan være snakk om flere enn én person.

Kan avtale noe annet

Er det færre enn 5 arbeidstakere i virksomheten, kan arbeidsgiver altså fortsatt avtale en annen ordning med arbeidstakerne. Den skriftlige avtalen skal beskrive den alternative ordningen, og gjelder for maksimalt to år. Arbeidstilsynet har laget en mal for slike avtaler som partene kan ta utgangspunkt i.

Grunnen til at verneombudsordningen bør være valgfri i de helt små virksomhetene, er ifølge lovgiver at det der ofte kan være lettere å ha oversikt over de arbeidsmiljøutfordringene som finnes. Det vil også kunne være enklere for arbeidstaker å ta problemer opp med arbeidsgiver direkte. Verneombudsordningen har også en økonomisk side, blant annet ved at verneombudet skal ha nødvendig opplæring. Dermed kan ordningen utgjøre en byrde økonomisk og administrativt som kanskje ikke står i forhold til de fordelene virksomheten og de ansatte kan ha av verneombudsordningen. Samtidig vil risikoforholdene i virksomheten kunne ha betydning for avgjørelsen.

Vær oppmerksom på at Arbeidstilsynet kan bestemme at virksomheten likevel skal ha verneombud, hvis tilsynet kommer til at det er nødvendig etter å ha vurdert forholdene på arbeidsplassen.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!