Bedre rettigheter for sjøfolk

En lovendring gir sjøfolk bedre rettigheter blant annet ved masseoppsigelser og ved virksomhetsoverdragelse. Endringene i skipsarbeidsloven gjelder fra 1. august 2019.
Bakgrunnen for endringen er gjennomføring av direktiv (EU) 2015/1794, et endringsdirektiv som har til formål å gi god balanse mellom behovet for å bedre sjøfolks arbeidsvilkår og hensynet til sektorens særtrekk. Direktivet endrer 5 arbeidsrettsdirektiver, blant annet direktiv om masseoppsigelser (98/59/EF) og direktiv om virksomhetsoverdragelse (2001/23/EF).

Masseoppsigelser

Arbeidsgiver må nå gi melding til NAV ved masseoppsigelser som berører arbeidstakere på skip under norsk flagg. En masseoppsigelse vil si at minst 10 ansatte blir sagt opp innenfor en periode på 30 dager. Når NAV får slik melding kan etaten bistå virksomheten og de berørte arbeidstakerne for å motvirke eller dempe skadevirkninger av arbeidsledighet. Tilsvarende bestemmelser finnes i arbeidsmiljøloven § 15-2.

Virksomhetsoverdragelse

Lovendringen innebærer at reglene om virksomhetsoverdragelse også gjelder ved overdragelse av en del av en virksomhet, herunder overdragelser av sjøgående skip. Dermed omfattes flere overdragelser av bestemmelsene om virksomhetsoverdragelse, noe som i praksis vil gi sjøfolk bedre vern. Arbeidstakers rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er nå inntatt i skipsarbeidsloven, og er delvis harmonisert med arbeidsmiljøloven ved at rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen overføres til ny arbeidsgiver. Ny arbeidsgiver plikter også å opprettholde de individuelle arbeidsvilkårene som følger av en tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av, men bare inntil tariffavtalen utløper eller en annen tariffavtale trer i kraft eller kommer til anvendelse. I motsetning til arbeidsmiljøloven vil sjøfolk sin rett til videre opptjening av alders-, etterlatte- og uførepensjon i henhold til en kollektiv tjenestepensjon, ikke blir overført til ny arbeidsgiver. Departementet anser at lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) og sjømannspensjonsloven ivaretar sjøfolk sine pensjonsrettigheter full ut.

Konsekvenser

I lovforarbeidene antas det at lovendringen vil medføre en noe økt administrativ og økonomisk byrde for næringen, særlig når de gjelder endringene knyttet til virksomhetsoverdragelse. Nye krav i forbindelse med masseoppsigelser vil medføre beskjedne administrative konsekvenser i form av nye prosedyrer. Samlet sett vurderes endringene å få beskjedne konsekvenser, både for næringen og for det offentlige.

 

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!