Handling med aksjer i arbeidstiden

En leder ønsker å se på de interne retningslinjene for aktiviteter av privat art i arbeidstida. Hva bør, og kan egentlig styres av arbeidsgiver?

Spørsmål:

Jeg har oppdaget at en av mine ansatte holder på med kjøp og salg av aksjer i arbeidstida. Med alle medieoppslagene den siste tida tror jeg det kan være fornuftig å se på de interne retningslinjene våre rundt akkurat dette. Hva bør jeg være oppmerksom på?

Compendia svarer:

Over en halv million privatpersoner i Norge eier nå børsnoterte aksjer. Selv om mindretallet av disse handler så hyppig og aktivt på børsen at det kan gå ut over arbeidsinnsatsen, så er antallet private aksjeeiere økende. Sammen med de siste nyhetssakene rundt privat aksjehandling, er det god grunn til å ha reflektert litt rundt hvordan vi møter utfordringen, siden vi her møter både juridiske og etiske problemstillinger 
Du skriver ikke noe om hva slags bransje du jobber i, derfor skal jeg først bare kort gå inn på dette med habilitet og innsideposisjon, dersom det er relevant for deg: 

Habilitet i offentlig og privat sektor

Hvis dere jobber i offentlig sektor er dette spesielt relevant, men også dersom dere jobber i privat sektor og utfører offentlig forvaltning.
Spørsmål om habilitet er relevant både hvis den ansatte handler i og utenfor arbeidstiden og hvis det er ektefelle eller samboer som handler.
Kan den private aksjehandelen svekke tilliten til at den ansatte vil kunne ta upartiske beslutninger? Da er han eller hun inhabil og kan ikke delta i behandling av, og avgjørelser i saken det gjelder.
Du kan lese mer om dette i Forvaltningsloven (§ 6).
 

Innsidehandel

Dersom den ansatte sitter på informasjon som ikke er offentlig kjent, kan vedkommende være i en innsideposisjon, dersom han eller hun kjøper eller selger aksjer på bakgrunn av denne informasjonen. Dette gjelder kanskje spesielt hvis den ansatte jobber som revisor eller er i andre lignende posisjoner.
I tillegg til at dette er straffbart, kan det også ødelegge bedriftens tillit i samfunnet dersom det blir offentlig kjent at de ansatte eier aksjer i spesielle selskaper.
Du kan lese mer om dette her.

Lojalitet og åpenhet

En grunnleggende forventning i et arbeidsforhold, er at den ansattes tid og innsats i arbeidstiden er dedikert til arbeidsgivers oppgaver og interesser. Arbeidstiden er derfor den tiden den ansatte skal stille sin arbeidskraft til disposisjon for arbeidsgiver. Det er kun lunsjpausen som er å anse som egen fritid. Så lenge pausen ikke er betalt, står vedkommende helt fritt til å benytte den som en selv ønsker.

Utviklingen i samfunnet er at mange arbeidsplasser går mer og mer i retning av at grensen mellom arbeidstid og fritid viskes ut. Dersom dere legger opp til at de ansatte kan ha en fleksibel arbeidssituasjon, vil saken være litt annerledes. Har virksomheten åpnet for at arbeidsoppgaver kan løses utenom vanlig arbeidstid, kan arbeidstaker også velge å prioritere private gjøremål i normalarbeidstiden. Her er åpenhet et stikkord. Snakk sammen og vis interesse slik at du som leder har et innblikk i omfanget av aksjehandelen, utan at den ansatte føler seg overvåket.

Private gjøremål i arbeidstiden kan ta fokus vekk fra arbeidet som skal gjøres. Det kan derfor være en fordel å være åpen med den ansatte om denne bekymringen, selv om du ikke ønsker å legge føringer for aktiviteten.

Lage interne regler

Virksomheten har kanskje allerede et regelverk for nødvendige private ærend slik som tannlege og lege?
Hvorvidt en arbeidsgiver tillater private og ikke-nødvendige gjøremål innimellom arbeidsoppgavene vil være opp til hver enkelt bedrift og hva slags type arbeidstidsavtaler de ansatte har. Dere trenger ikke å ha regler for alt, men hvis dere anser det som nødvendig og riktig, kan virksomheten ha god nytte av å forankre disse reglene hos de ansatte.
Snakk med de ansatte og finn gode løsninger sammen, men den endelige avgjørelsen ligger hos deg som leder.

Trenger du hjelp til å gå gjennom retningslinjene dine. Våre HR-eksperter kan hjelpe deg. 

Oppsummert er dette viktig å tenke på:

  1. Er aktiviteten i strid med norsk lov?
  2. Hvis ikke kan man se på aktiviteten som privat ikke-nødvendig aktivitet og legge føringer deretter. Disse føringene vil være avhengig av type arbeidsplass og fleksibel eller ikke-fleksibel arbeidstid 
  3. Det er arbeidsgiver som bestemmer, men det lønner seg å ta de ansatte med på råd, og ha i bakhodet at fleksibilitet går begge veier.
Picture of Marte Hagerup Røken

Marte Hagerup Røken

Marte er AI-trener med over 15 års erfaring fra HR feltet. Til daglig trener hun Compendia sin HR-chatbot Henry, som hjelper kundene med å svare på alt av spørsmål de ansatte har om arbeidsforholdet sitt.

Picture of Marte Hagerup Røken

Marte Hagerup Røken

Marte er AI-trener med over 15 års erfaring fra HR feltet. Til daglig trener hun Compendia sin HR-chatbot Henry, som hjelper kundene med å svare på alt av spørsmål de ansatte har om arbeidsforholdet sitt.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!