Hvordan jobbe trygt i høyden?

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Dette gjelder særlig i bygg- og anleggsbransjen, men også jordbruk, skogbruk og industri er utsatt.

Arbeidstilsynet gjennomførte i løpet av 2020 over 1 700 tilsyn med arbeid i høyden. Det ble avdekket brudd på regelverket om arbeid i høyden i 58 % av disse tilsynene, og det ble gitt minst én reaksjon i 44 % av tilfellene.

Vurdere risiko

Skaden blir fort alvorlig hvis en arbeidstaker faller ned fra et tak, stige eller stillas. Derfor skal arbeidsgiver vurdere risikoen både når arbeidet planlegges og når det blir utført. Risikoen skal vurderes både når arbeidet planlegges, og når det blir utført. Arbeidet skal foregå på en sikker måte, med egnet arbeidsutstyr og fra egnet overflate. Videre kan risiko forebygges ved å bruke allerede sikrede arbeidsplasser, samt kollektiv fallsikring, hvor eksempelvis rekkverk er å foretrekke framfor personlig fallsikringsutstyr. Så langt det lar seg gjøre, skal man unngå at det foregår arbeid i høyden. Dersom dette ikke er mulig, bør arbeidsgiver sørge for at det arbeidet blir mest mulig kortvarig. I en risikovurdering må følgende momenter vurderes:
 • Utgjør værforholdene en risiko for sikkerhet og helse, skal det ikke utføres arbeid i høyden.
 • På steder med spesielle faremomenter, som trafikk, strømførende ledninger eller rasfare, skal det sørges for spesielle sikringstiltak.
 • Det skal monteres sikringsinnretninger mot fall der det er nødvendig. Velg kollektiv fallsikring som stillas og lift fremfor personlig fallsikringsutstyr som sele og tau.
 • Arbeidsutstyret skal være dimensjonert for arbeidet og for forutsigbare belastninger.
 • Arbeidet skal utføres etter ergonomiske prinsipper og fra egnet overflate. Er ikke det mulig, skal en velge det arbeidsutstyret som best opprettholder sikre arbeidsforhold.
 • Utstyr må sikres for å forhindre at gjenstander faller ned og utgjør en fare for andre personer

Gi nødvendig opplæring

Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 17, stiller en rekke konkrete krav til arbeidsgiver og arbeidstaker. Blant annet skal det gis opplæring av stillasmontør for stillas høyere enn 2 meter, regnet fra øverste stillasgulv. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne bestemmelsen. Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for verneombudet og Arbeidstilsynet.
Arbeidstakere skal ha opplæring i det aktuelle stillaset de bruker før arbeidet starter.

Sørg for at stillas og atkomstveier oppfyller kravene

 • Stillas skal være stabile. Underlaget skal ha tilstrekkelig bæreevne.
 • Kollektive fallsikringsinnretninger kan bare være gjennombrutt på steder for atkomst med stige eller trapp.
 • Atkomstveier skal tilpasses høyden på atkomsten, hvor lenge de er i bruk, og hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg. Atkomstveien skal kunne brukes til evakuering i en nødssituasjon.
 • Forflytning mellom atkomstvei og arbeidsplattform, stillasgulv og gangbro skal ikke gi økt risiko for fall.
 • Er det nødvendig å fjerne en kollektiv fallsikring midlertidig på grunn av bestemte arbeidsoppgaver, skal den erstattes med annen tilfredsstillende sikring mens arbeidet pågår.

Arbeidstilsynet har god informasjon om hvordan gjøre arbeidsplassen tryggere.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!