Hvordan jobbe trygt i høyden?

Arbeidstilsynet stanset arbeidet på nær halvparten av de 345 bygge- og anleggsplassene de besøkte i august 2017, og 90 virksomheter risikerer overtredelsesgebyr etter tilsynet. Hva ble gjort feil og hva kan vi lære av det?
Faller arbeidstaker ned fra et tak, en stige eller et stillas, er faren stor for at skaden blir alvorlig. Derfor skal arbeidsgiver vurdere risikoen både når arbeidet planlegges og når det blir utført. Arbeidsgiver må også sørge for tilstrekkelig opplæring. I tillegg inneholder forskrift om utførelse av arbeid en rekke konkrete krav til arbeidsgiver og arbeidstaker når arbeidet foregår i høyden. I 2016 ble kravene skjerpet.

Fant flere feil

For dårlig opplæring og mangelfull sikring gikk igjen blant feil Arbeidstilsynet fant. På en rekke arbeidsplasser slo Arbeidstilsynet ned på arbeid på tak uten sikring, og farlig arbeid på kanter og utsparinger. Stillas og stiger var ofte ikke tilstrekkelig sikret. Feil som dårlig forankring, innfesting og fundamentering gikk igjen. Rekkverk manglet mange steder. Kollektiv sikring manglet, og flere atkomstveier var farlige.

I tillegg hadde mange medarbeidere ikke fått tilstrekkelig opplæring i hvordan de skulle montere og bruke stillaset.

Gi nødvendig opplæring

 • Den som monterer, demonterer, endrer eller kontrollerer stillas hvor øverste stillasgulv er høyere enn 2 meter, må kunne dokumentere å ha gjennomført nødvendig opplæring.
 • Før noen bruker et stillas som arbeidsplattform, skal de ha fått opplæring i bruk av det aktuelle stillaset.

Vurder forholdene

 • Utgjør værforholdene en risiko for sikkerhet og helse, skal det ikke utføres arbeid i høyden.
 • På steder med spesielle faremomenter, som trafikk, strømførende ledninger eller rasfare, skal det sørges for spesielle sikringstiltak.
 • Det skal monteres sikringsinnretninger mot fall der det er nødvendig. Velg kollektiv fallsikring som stillas og lift fremfor personlig fallsikringsutstyr som sele og tau.
 • Arbeidsutstyret skal være dimensjonert for arbeidet og for forutsigbare belastninger.
 • Arbeidet skal utføres etter ergonomiske prinsipper og fra egnet overflate. Er ikke det mulig, skal en velge det arbeidsutstyret som best opprettholder sikre arbeidsforhold

Sørg for at stillas og atkomstveier oppfyller kravene

 • Stillas skal være stabile. Underlaget skal ha tilstrekkelig bæreevne.
 • Kollektive fallsikringsinnretninger kan bare være gjennombrutt på steder for atkomst med stige eller trapp.
 • Atkomstveier skal tilpasses høyden på atkomsten, hvor lenge de er i bruk, og hvor ofte arbeidstakerne forflytter seg. Atkomstveien skal kunne brukes til evakuering i en nødssituasjon.
 • Forflytning mellom atkomstvei og arbeidsplattform, stillasgulv og gangbro skal ikke gi økt risiko for fall.
 • Er det nødvendig å fjerne en kollektiv fallsikring midlertidig på grunn av bestemte arbeidsoppgaver, skal den erstattes med annen tilfredsstillende sikring mens arbeidet pågår.

Vil banke på igjen

Arbeidstilsynet har gjennomført 11.000 tilsyn i bygge- og anleggsbransjen de siste 3 årene. Farlig arbeid i høyden var tema både i mai og august i 2017. Bygge- og anleggsnæringen er risikoutsatt, og vil fortsatt bli høyt prioritert av Arbeidstilsynet, på grunn av mange dødsulykker og andre hendelser.
Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Sonja Marie Holden

Sonja Marie Holden

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Ute etter faglig påfyll?

Få beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.

Meld deg på det du er interessert i.

NYHETSBREV

Beste praksis, lovendringer og gode råd fra Compendia-ekspertene rett i innboksen.
Meld deg på det du er interessert i.

ME snakkes snart!