Når arbeidstaker er mellom 15 og 18 år

Før du ansetter barn mellom 15 og 18 år, er det viktig å være kjent med de særreglene som gjelder yngre arbeidstakere. Går ungdommen fortsatt på ungdomsskolen, er det ekstra mye å passe på.

I mange bransjer er det aktuelt å ansette yngre arbeidstakere, som velvillig stiller opp for å tjene noen ekstra kroner. Det er imidlertid ikke fritt fram å ansette barn og unge, og det er begrenset hvor mye ungdommen kan jobbe.

Å få et tidlig møte med arbeidslivet har mange positive sider, men samtidig er yngre arbeidstakere en sårbar gruppe som må ha særskilt beskyttelse i arbeidslivet. Disse hensynene er ivaretatt av særreglene om arbeid av barn og unge i arbeidsmiljøloven kapittel 11. Barn og unge er også vernet av reglene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 12, heretter kalt forskriften.  

Aldersgrenser og skoleplikt

Arbeidstiden er begrenset for barn mellom 15 og 18 år som fortsatt er skolepliktige. På dager med undervisning kan de bare jobbe 2 timer i døgnet, mens grensen er 7 timer på  undervisningsfrie. I uker med undervisning kan ikke barn og unge jobbe mer enn til sammen 12 timer per uke. I skoleferier som varer i minst én uke, er grensen 35 arbeidstimer per uke.  

Ungdom over 15 år, som ikke lenger er skolepliktige, har derimot mulighet til å jobbe 8 timer i døgnet og 40 timer i uken, altså tilsvarende andre arbeidstakere. Forskjellen er at denne arbeidstiden er absolutt, i den forstand at ungdommen ikke kan jobbe overtid.

Har arbeidstaker flere arbeidsgivere, skal arbeidstiden ses samlet. Vær oppmerksom på at hver arbeidsgiver har ansvar for å kjenne til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

«Den nedre grensen for lovlig arbeid i Norge er 13 år.»

Arbeidstid

Arbeidstiden er begrenset for barn over 15 år som fortsatt er skolepliktige. På dager med undervisning kan de bare jobbe 2 timer i døgnet. På undervisningsfrie dager er grensen 7 timer. I uker med undervisning kan de ikke jobbe mer enn til sammen 12 timer per uke. I skoleferier som varer i minst en uke, er grensen 35 arbeidstimer per uke.

Ungdom over 15 år som ikke lenger er skolepliktige har derimot mulighet til å jobbe 8 timer i døgnet og 40 timer i uken, altså tilsvarende en vanlig arbeidstaker. Forskjellen er at denne arbeidstiden er absolutt, i den forstand at arbeidstakeren ikke kan jobbe overtid.

Har arbeidstaker flere arbeidsgivere, skal arbeidstiden ses samlet. Vær da oppmerksom på at du som arbeidsgiver har ansvar for å kjenne til arbeidstiden hos eventuelle andre arbeidsgivere.

Pauser

Sørg også for at arbeidstaker som er under 18 år får minst en halv time pause, om mulig sammenhengende, når arbeidstiden er på mer enn fire og en halv time. Det er lovens minstekrav. Lengden på pauser, skal også fremgå av arbeidsavtalen.

Samtykke og arbeidsavtale

Femtenåringer, som fortsatt er skolepliktige,  må ha skriftlig samtykke fra foreldre eller andre foresatte før de settes i arbeid. Det er arbeidsgivers ansvar å innhente et slikt samtykke.


Arbeidsavtalen skal oppfylle minstevilkårene til innhold, slik det følger av arbeidsmiljøloven § 14-6. Merk at i et midlertidig arbeidsforhold skal arbeidsavtalen opplyse om grunnlaget for den midlertidige ansettelsen, for eksempel «sommervikar», i tillegg til informasjon om forventet varighet. Arbeidsavtalen skal også inneholde opplysninger om lengde og plassering av daglig arbeidstid. Varierer arbeidstiden fra uke til uke, skal arbeidsavtalen enten fastsette når arbeidet skal utføres eller gi grunnlag for å beregne dette. Slike opplysninger skal gi arbeidstakeren forutsigbarhet i forhold til arbeid og lønn.

HMS-fokus

Arbeidsgiver har en generell plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig for alle ansatte. Har man ungdom under 18 år i arbeid, skal arbeidsgiver vurdere risikoen arbeidstaker utsettes for. Risikovurderingen skal foretas før arbeidet starter, og skal gjentas hver gang det skjer vesentlige endringer i arbeidsvilkårene. Risikofaktorer er blant annet utstyr og innredning på arbeidsplassen, arbeidsoperasjoner som kan overbelaste muskel- og skjelettsystemet eller gi psykiske belastninger.  
Foreldre eller andre foresatte skal også informeres om eventuell risiko som er forbundet med arbeidet, og de tiltakene som iverksettes for at barnets helse og sikkerhet ivaretas.

Verneombud eller en arbeidstakerrepresentant skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av arbeid som skal utføres av personer under 18 år.

Oversikt over de unge

I virksomheter med flere enn 20 arbeidstakere, plikter arbeidsgiver å føre liste over ansatte under 18 år. Listen skal være tilgjengelig for verneombud og Arbeidstilsynet.

Er arbeidsgiver bevisst på de kravene som stilles, og etterlever dem, er det en «vinn-vinn-situasjon» å ha ungdom i arbeid.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!