Slik oppnår du ISO 45001-sertifikat

En sertifisering gjennom ISO-arbeidsmiljøstandarden 45001 demonstrerer at virksomheten oppfyller visse krav, og aktivt forbedrer interne prosesser knyttet til arbeidsmiljøet. Men hvor krevende er det egentlig å bli sertifisert?

Den internasjonale standarden ISO 45001 gir retningslinjer for etablering, implementering, vedlikehold og kontinuerlig forbedring av et ledelsessystem for arbeidshelse og sikkerhet. Gjennom å tilpasse virksomheten etter kravene i standarden, vil du kunne styrke arbeidsmiljøstyringssystemet, redusere risiko og skape tryggere arbeidsrammer.

Implementeringen krever engasjement og innsats, men de fleste virksomheter opplever at fordelene, som økt produktivitet og forbedret omdømme, gjør arbeidet vel verdt investeringen. 

Ved å følge retningslinjene i denne guiden, kan du effektivt navigere veien mot ISO 45001-sertifikatet – og dermed også en sikrere arbeidsplass.

5 steg til et bedre arbeidsmiljø

For å bli sertifisert må virksomheten innføre et effektivt ledelsessystem. I den forbindelse kan det være gunstig å koble på en uavhengig tredjepart, som Compendia. Med vår kompetanse og erfaring vil du forenkle veien til målet, og oppnå en mer effektiv utnyttelse av ressursene dine.

Virksomheten må også tilfredsstille alle krav i 45001-standarden. Enkelt forklart må man gjennom disse 5 stegene:

1. Forberedelser: I den innledende fasen må virksomheten definere mål, planlegge prosjektet, motta opplæring i ISO 45001, samt tildele oppgaver og ansvar. Gjennom medvirkning og deltakelse av alle ansatte skapes entusiasme og samhold.

2. Utarbeide dokumentasjon: Standarden krever at man formulerer og beskriver mål, prosessbeskrivelser, prosedyrer og policy for arbeidsmiljø. Dette øker risikoforståelsen hos både ledere og øvrige ansatte.

3. Implementering: : I henhold til ISO 45001 skal man under implementeringsfasen jobbe med prosessforbedring. Dette innebærer at virksomheten sørger for at praksis samsvarer med kravene i ISO-standarden og dokumentasjonen som er beskrevet i punkt 2., samt at data og måleresultater loggføres.

4. Intern revisjon og ledelsens gjennomgang:  Virksomheten foretar en egenevaluering for å undersøke om praksis er i henhold til kravene i ISO-standarden.

5. Sertifisering : I den siste fasen velges sertifiseringsorgan, samt at virksomheten og den uavhengige tredjeparten avtaler tid for gjennomgang av trinn 1 og trinn 2. Her ser man på den skriftlige dokumentasjonen, og hvordan virksomheten følger opp denne i praksis.

Varierende omfang og tidsaspekt

Tiden det tar å implementere standarden avhenger av virksomhetens størrelse, kompleksitet og eksisterende arbeidsmiljøpraksis. Ofte vil det være tidsbesparende å kjøre prosessen parallelt med andre ISO-sertifiseringer, som 9001 og 14001.

I de aller fleste tilfeller vil man gjøre funn som avviker fra standarden under sertifiseringsprosessen. Disse må forbedres og lukkes før virksomheten kan få sertifikatet.

ISO 45001-sertifikatet er gyldig i 3 år, så fremt virksomheten fortsetter å oppfylle kravene og kan dokumentere bruk av ledelsessystemet.

Frem til resertifisering kan Compendia blant annet bistå med årlige handlingsplaner, interne revisjoner og generell oppfølging.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!