Spørsmål og svar etter webinar om arbeidstid

Hva kan avtales og hvordan gjør du det?

Spørsmål og svar fra webinaret 29. april 2020

Spørsmål:
Er 8 uker maks eller minimum?

Viser til aml § 10-5(2):

(2) Arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte i virksomhet som er bundet av tariffavtale, kan skriftlig avtale at den alminnelige arbeidstiden skal ordnes slik at den i løpet av en periode på høyst 52 uker i gjennomsnitt ikke blir lenger enn foreskrevet i § 10-4, men slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 12,5 timer i løpet av 24 timer og 48 timer i løpet av sju dager. Grensen på 48 timer i løpet av sju dager kan gjennomsnittsberegnes over en periode på åtte uker, likevel slik at den alminnelige arbeidstiden ikke overstiger 54 timer i noen enkelt uke. Ved inngåelse av avtale som innebærer at den alminnelige arbeidstiden overstiger 10 timer i løpet av 24 timer, skal det legges særlig vekt på hensynet til arbeidstakernes helse og velferd.

 

Svar:
Som du ser av lovteksten – max-perioden er 52 uker.

8-uker-perioden gir dere imidlertid en ny mulighet – et nytt handlingsrom.

Hvis dere enkelte uker går over 48 timer så er det greit – max er da «54 timer i noen enkelt uke».
Hvis dette skjer, må arbeidstiden gjennomsnittsberegnes over 8 uker, og i det tilfelle er 8 uker maks-periode dere kan beregne over.

Spørsmål:
Er det slik at en forening og bedrift skal ha avtale dersom det er fleksitid i bedriften? I vår bedrift har det bare blitt informert om at vi har rett på fleksitid.

Svar:
Som vi var inne på i webinaret – Fleksitid er et begrep som brukes om flere varianter av fleksibilitet i arbeidstiden – alt fra at det bare er en del av personalpolitikken til at det er gjort omfattende gjennomsnittsberegninger av arbeidstiden. Hvor formelt det må gjøres avhenger av om ordningen avviker fra lovens hovedregler/rammer om arbeidstid, hviletid osv.

Det er ikke et krav om at en må ha gjort formell avtale om dette – det er både vanlig og lovlig å ha det bare som en administrativ ordning. Men – det som da er viktig er at en holder seg til lovens regler om rammer for alminnelig arbeidstid.

Utgangspunktet er da aml § 10-4 – 9-timers dag og 40-timers uke i normaltilfellene. (Andre rammer ved f.eks. skiftarbeid.)

Hvis ordningen dere har går ut over de vanlige rammene for alminnelig arbeidstid så må dere har en formell avtale om gjennomsnittsberegning etter aml. § 10-5 eller eventuelt § 10-12 (4).

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Mette K. Reiten

Mette K. Reiten

Mette er jurist og har over 20 års erfaring i HR-faget.
Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!