Vern mot gjengjeldelse ved varsling

For å sikre et reelt vern for varslere, er det lovfestet i arbeidsmiljøloven § 2 A-4 at gjengjeldelser mot arbeidstaker som har varslet i samsvar med loven er forbudt. Advarsel, oppsigelse og endring i arbeidsoppgaver blir nevnt som eksempler på reaksjoner som etter forholdene kan være en gjengjeldelse.
Forbudet gjelder også der arbeidstaker ennå ikke har varslet, men signalisert på ulike måter at hun eller han vil gjøre det. Arbeidstaker har kanskje gjort noen undersøkelser, kopiert dokumenter eller truet med å varsle hvis forholdene ikke endres. Innleid arbeidstaker er vernet mot gjengjeldelse både fra innleier og fra egen arbeidsgiver.

Må jobbe forebyggende

Arbeidsgiver skal sikre at den som varsler fortsatt har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Det har lovgiver funnet grunn til å presisere i en egen bestemmelse om arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling, § 2 A-3 i arbeidsmiljøloven. Det betyr blant annet at arbeidsgiver, om nødvendig, skal sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse, både under en varslingsprosess og ellers. For å hindre utfrysing eller andre represalier, kan det være nødvendig å sørge for at identiteten til varsleren ikke blir kjent. Det kan også være nyttig å ha samtaler med varsleren med jevne mellomrom for å fange opp eventuelle endringer i arbeidsmiljøet.

Oppreisning og erstatning

En arbeidstaker som er blitt utsatt for ulovlig gjengjeldelse etter å ha varslet kan kreve oppreisning på objektivt grunnlag, altså uavhengig av økonomisk tap, og uten hensyn til arbeidsgivers eller innleiers skyld. Oppreisningen skal settes til det beløpet retten mener er rimelig ut fra partenes forhold, hva slags type gjengjeldelse det er snakk om, hvor alvorlig den er, og eventuelle andre omstendigheter. Arbeidstaker kan dessuten kreve at det økonomiske tapet han eller hun eventuelt har hatt som følge av gjengjeldelsen, blir erstattet. Også det uavhengig av arbeidsgivers eller innleiers skyld, altså et objektivt erstatningsansvar.

Hva er gjengjeldelse?

Enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse, som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet, omfattes av begrepet, ifølge arbeidsmiljøloven § 2 A-4. Bestemmelsen gir en rekke eksempler på slike ugunstige handlinger eller praksis som etter forholdene kan være en gjengjeldelse. Det kan dreie seg om en advarsel, endring i arbeidsoppgaver, omplassering, degradering, suspensjon, oppsigelse, avskjed eller ordensstraff. Det kan også handle om trakassering, trusler, usaklig forskjellsbehandling, sosial ekskludering, eller annen utilbørlig opptreden.

Bevisregler

Hvis arbeidstaker legger fram opplysninger som gir grunn til å tro at det har skjedd en gjengjeldelse, er det arbeidsgiver som må sannsynliggjøre at det ikke er tilfelle. Det skal ikke stilles strenge beviskrav overfor arbeidstaker. Normalt vil det være tilstrekkelig at arbeidstaker kan vise at varslingen har skjedd, og at oppsigelse eller en annen handling kom tett på varslingen i tid.
Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!