Vil ha færre midlertidig ansatte i staten

17 % midlertidig ansatte i staten mot rundt 8 % samlet i norsk arbeidsliv. Tallene førte til flere grep i ny statsansattelov for å få antall midlertidige ansettelser ned. Vi gir deg en oversikt over reglene.
Statlige arbeidsgivere må forholde seg til flere endringer i bestemmelsene om midlertidig ansettelse, etter at reglene ble endret 1. juli 2017. I tillegg skal arbeidsgiver rapportere om bruken av midlertidighet i egen virksomhet. Bestemmelsen i statsansatteloven § 9 om fast og midlertidig ansettelse er i stor grad harmonisert med arbeidsmiljøloven, men ikke fullt ut. Noen vilkår for midlertidig ansettelse videreføres, mens andre opphører. Fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen.

Utdannings- og praksisstillinger

Adgangen til å ansette vikar midlertidig blir videreført. Det samme gjelder midlertidig ansettelse i utdanningsstilling. Avtale om midlertidig ansettelse kan som før inngås for praksisarbeid som er knyttet til opplæring eller kvalifisering innenfor et fagområde, herunder trainee eller aspirant eller elev ved en etatsskole.

Arbeid av midlertidig karakter

Midlertidig arbeidsavtale kan inngås «når arbeidet er av midlertidig karakter». Ordlyden i statsansatteloven § 9 (1) bokstav a, er nå den samme som i abeidsmiljøloven, men bestemmelsen skal tolkes i lys av statens særpreg. «Arbeid av midlertidig karakter» dekker i utgangspunktet tilfeller der arbeidets art skiller seg fra det som ordinært utføres i virsomheten, og der det er markerte forskjeller i arbeidsmengde, for eksempel ved sesongmessige svingninger. Er det bevilget midler fra Stortinget for å utføre avgrensede oppgaver i en bestemt periode, vil det være adgang til å ansette statsansatte midlertidig, selv om arbeidet som skal utføres er av mer eller mindre varig karakter.

En rettesnor kan være at midlertidig ansettelse kan benyttes når man ved ansettelsen enten kan fastsette tidsrommet for oppdraget eller å definere oppdraget som skal utføres.

6 måneder ved uforutsett behov

Det vil fortsatt være adgang til å ansette midlertidig i inntil 6 måneder når det har oppstått et uforutsett behov. Virksomheten må vurdere konkret om det er snakk om et utforutsett behov.

Ikke fast organisert

Adgangen til midlertidig ansettelse «dersom arbeidet ennå ikke er fast organisert og det derfor er usikkert hvilke tjenestemenn som trengs», videreføres ikke i ny lov. Midlertidig ansettelse vil derfor ikke lenger være mulig hvis begrunnelsen vil være etablering av ny statlig virksomhet eller omorganisering av virksomheten.

Fra 4 til 3 år

En midlertidig ansatt arbeidstaker kan nå ha rett til fast ansettelse etter 3 års sammenhengende ansettelse i virksomheten. Tidligere var grensen 4 år.

Fortsatt er det slik at den typen stilling vedkommende har ved passering av treårsgrensen spiller inn. Er arbeidstaker i praksisarbeid eller i en utdanningsstilling når treårsgrensen passeres, vil han ikke ha rett til fast ansettelse.

Skal drøfte bruken

Etter lovendringen skal bruken av midlertidige ansettelser drøftes mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte minst en gang årlig. Drøftingene skal omfatte både grunnlaget for midlertidighet, omfanget av den og hvilke konsekvenser bruken har for arbeidsmiljøet. Tilsvarende drøftingsplikt ble innført i privat sektor i 2015.

Evaluering og rapportering

For å undersøke effekten av innstramningene er det bestemt at det skal gjennomføres en evaluering av regelverket etter 2 år. Derfor skal den enkelte virksomhet kunne dokumentere bruken av midlertidige ansettelser etter at loven trådte i kraft.
Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!