19 uker fedrekvote ved 80 % foreldrepenger

Fedrekvoten og mødrekvoten er utvidet til 19 uker for foreldre som velger 80 % dekningsgrad. Endringen gjelder for foreldre som startet stønadsperioden 1. januar 2019 eller senere.
1. juli 2018 ble mødrekvoten og fedrekvoten utvidet til 15 uker. Kvoten var da den samme enten mor og far valgte foreldrepenger med full eller redusert sats. Nå er kvotene økt til 19 uker for foreldre som velger foreldrepenger med 80 % dekningsgrad. Foreldrepermisjonen blir bare delt inn i kvoter når begge foreldre har rett til foreldrepenger. Lovendringen trådte i kraft 1. januar 2019.

Stønadsperioden avgjør

Det er datoen foreldrene starter stønadsperioden som bestemmer om far skal ha 19 eller 15 uker med fedrekvote. Adopterer foreldrene, starter stønadsperioden ved omsorgsovertakelsen. Ved fødsler har mor derimot en viss valgfrihet, ifølge folketrygdloven § 14-10. Hun må starte stønadsperioden senest 3 uker før fødselen, men kan velge å starte uttaket så tidlig som 12 uker før. Siden det er mor som skal ha foreldrepenger i de første ukene før og etter en fødsel, vil altså tidspunktet hun starter stønadsperioden på avgjøre om far skal ha fedrekvote etter ny eller gammel ordning.

Fra 26 til 18 uker

Den totale stønadsperioden med foreldrepenger er ikke endret. Det betyr at den delen av stønadsperioden foreldrene i større grad kan fordele seg imellom er redusert fra 26 til 18 uker. Lovendringen gjelder folketrygdlovens bestemmelser om foreldrepenger. Arbeidsmiljølovens regler om permisjon er ikke endret.

Mister uker som ikke blir tatt ut

Uker som er øremerket en av foreldrene faller normalt bort hvis vedkommende ikke bruker dem. Det er en viss mulighet for å utsette uttaket av kvoten, men kun en begrenset mulighet til å overføre slike uker til den andre av foreldrene. Sykdom eller skade som gjør forelderen helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet, er et slikt unntak.
Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!