Får renholderen den lønnen han skal ha?

Du har satt vaskejobben bort til et firma, og er ikke arbeidsgiveren til den unge mannen som gjør rent et par ganger i uken. Likevel har du et ansvar for lønns- og arbeidsvilkårene til renholderen.
Renhold er en av bransjene der det er bestemt i forskrift hvilken lønn arbeidstaker minst skal ha. En virksomhet som kjøper renholdstjenester skal undersøke om lønn og arbeidsvilkår renholderen får er i tråd med minimumsvilkårene i forskriften, og følge opp saken hvis vilkårene ikke er like gode eller bedre.

Minstelønn på 204,54 kroner

Allerede når kontrakten med renholdsbedriften blir inngått har kjøper et ansvar. Han skal informere tilbyder om at arbeidstaker minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkårene som er gjort til standard på området gjennom allmenngjøring.

Allmenngjøring vil si at alle eller noen av de bestemmelsene i en tariffavtale som regulerer arbeidstakeres lønn og arbeidsvilkår, blir gjort til standard for alle som jobber i den aktuelle sektoren eller bransjen. Det er Tariffnemnda som vedtar slike forskrifter, i medhold av allmenngjøringsloven.

Fra 15. desember 2022 skal arbeidstakere over 18 år i private bedrifter som selger renholdstjenester minst ha 204,54 kroner i timen. Er arbeidstaker under 18 år, skal han minst ha 153,55 kroner timen. For arbeid mellom klokken 21.00 og 06.00 skal det gis et lønnstillegg på minst 27 kroner per time.

Må ha systemer og rutiner

Gjennom lov og forskrift er kjøper pålagt å ha systemer og rutiner på plass for å undersøke og følge opp vilkårene. Bare 2 av 5 kjøpere av renholdstjenester kunne vise til slike systemer da de fikk besøk av Arbeidstilsynet i 2015. Rutinene kan beskrives i virksomhetens kvalitetssystem, slik at de er lett tilgjengelige både innad i virksomheten, og utad overfor Arbeidstilsynet som er opptatt av å følge opp praksis på feltet.

Reglene om oppdragsgivers ansvar er gitt i en egen forskrift. Formålet med å pålegge kjøper av tjenesten ansvar for å påse at lønns- og arbeidsvilkårene blir etterlevd, er å unngå sosial dumping.

Skjermbilde av flytskjema/rutine for innkjøp og kontroll av renholdstjenester.

Klausul i avtalen

Kjøper må stille som vilkår i avtalen at renholdsfirmaet etterlever forskriften. Det kan være hensiktsmessig å vise til den aktuelle forskriften på området. Avtalen bør også si noe om mulighetene for å kontrollere forholdet, for eksempel ved en klausul om at firmaet plikter å legge fram tilstrekkelig dokumentasjon på lønns- og arbeidsforholdene når kjøper ber om det. Det kan være en fordel å kontraktsfeste at brudd på vilkårene vil bli sanksjonert, for eksempel ved at vederlag vil bli holdt tilbake.

Deretter må den som har kjøpt tjenesten følge opp ved å innhente dokumentasjon på lønns- og arbeidsvilkårene, for eksempel gjennom stikkprøver.

Må være offentlig godkjent

Husk å sjekke om bedriften står oppført i Arbeidstilsynets register over renholdsfirmaer det er lovlig å kjøpe tjenester fra, før du signerer kontrakten. For å få slik godkjenning må firmaet minst gi den lønnen og sørge for de arbeidsvilkårene som er allmenngjort.

Alle renholdere i godkjente virksomheter skal bære HMS-kort på jobb, enten renholderen driver et enkeltmannsforetak uten ansatte, eller han er ansatt i et renholdsfirma. Gjennomfører du regelmessig kontroll av HMS-kort, gir det deg en mulighet til å sjekke om firmaet fortsatt er godkjent, og om renholderen faktisk er ansatt der.

Avdekker kjøper brudd på allmenngjøringsforskriften, bør Arbeidstilsynet få melding om det.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!