Lønnsforhandlinger - ikke glem arbeidstakere i foreldrepermisjon

Arbeidstakere som sakker akterut lønnsmessig på grunn av foreldrepermisjon, kan ha blitt utsatt for ulovlig forskjellsbehandling.

Permisjonsfraværet skal ikke hindre arbeidstaker i å ta del i en generell lønnsvekst som eventuelt skjer under permisjonen. Arbeidstaker som har eller har hatt foreldrepermisjon har også rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lokale lønnsforhandlinger.

Rettigheter ved foreldrepermisjon følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 33. Reglene skal hindre at arbeidstakere får en svekket posisjon, svakere lønnsutvikling eller endrede vilkår i arbeidsforholdet som følge av fraværet under foreldrepermisjon eller annet fravær knyttet til fødsel og omsorg for barn.

Generelle lønnstillegg

Arbeidstaker som er i foreldrepermisjon har rett til å nyte godt av eventuell lønnsvekst og andre fordeler som hun eller han ville fått om det ikke var for permisjonen.

Gis det for eksempel generelle lønnstillegg etter sentrale forhandlinger eller alminnelige lønnsjusteringer i virksomheten, har arbeidstaker i foreldrepermisjon rett på samme tillegg. Arbeidstakeren i foreldrepermisjon har også rett til bonus som utbetales til alle ansatte uavhengig av arbeidsinnsats.

Lønnskrav

Arbeidstaker som har eller har hatt foreldrepermisjon, har rett til å fremme lønnskrav og bli vurdert i lokale lønnsforhandlinger på samme måte som kolleger som ikke er i permisjon.

Retten til å fremme lønnskrav innebærer at arbeidsgiver skal ta imot lønnskravet og vurdere det konkret. Selve fraværet skal ikke trekkes direkte inn i lønnsvurderingen.

Legger arbeidsgiver vekt på arbeidsinnsats, erfaring og opparbeidet kompetanse, kan arbeidstakeren som har vært i permisjon komme dårligere ut av lønnsforhandlingene enn andre ansatte. Det er i utgangspunktet forskjellsbehandling som er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven. Forskjellsbehandlingen på grunn av foreldrepermisjon er bare lovlig hvis den er nødvendig for å oppnå et saklig formål, samtidig som denne behandlingen ikke er uforholdsmessig inngripende for den eller de som blir forskjellsbehandlet.

Arbeidstaker har dessuten krav på å bli vurdert ut fra innsats, arbeidsutførelse og resultater i den perioden vedkommende har vært i arbeid, for eksempel i perioden forut for permisjonen.

Rutiner og regler

Arbeidsgivere har en generell plikt til å sørge for at ansatte som er gravide eller er i foreldrepermisjon ikke blir diskriminert. Et signal om at det skjer, vil være at arbeidstaker som har hatt en eller flere foreldrepermisjoner står stille i lønnsutviklingen.

Mange virksomheter har gode rutiner for å følge opp arbeidstakere i foreldrepermisjon, også når det gjelder lønnsutvikling og muligheter for å fremme lønnskrav.

Noen tariffavtaler har bestemmelser som skal ivareta arbeidstakers rettigheter ved foreldrepermisjon. Ett eksempel er i Hovedtariffavtalen i staten § 5, hvor det fremgår at arbeidsgiver skal tilby arbeidstaker en samtale om lønn når han eller hun kommer tilbake på jobb etter foreldrepermisjon. Slike tiltak kan være hensiktsmessige å iverksette også for virksomheter som ikke er bundet av slike bestemmelser.

Trenger du hjelp til utarbeidelse av retningslinjer og rutiner?
Vi hjelper deg gjerne! Sammen skaper vi varig forbedring og bedre resultater.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia.

Picture of Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril Johnsgaard

Anne Toril er jurist og har mer enn 20 års erfaring innen arbeidsrett og HR-faget.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!