Midlertidige regler om sykt barn-dager opphører 31. desember 2022

Arbeidstaker har hatt utvidet rett til sykt barn-dager og rett til dobbelt så mange dager med omsorgspenger i 2021 og 2022.

Regler som faller bort 1. januar 2023

Dersom skole, barnehage eller SFO blir helt eller delvis stengt på grunn av koronaviruset, eller hvis et barn må holdes hjemme på grunn av smittevernhensyn hos barnet eller et familiemedlem vil man ikke lenger ha rett på omsorgsdager.

Etter nyttår vil det heller ikke være mulig å overføre omsorgsdager fra en omsorgsperson til en annen. I tillegg opphører ordningen med dobbelt antall sykt barn-dager.

Tilbake til normal ordning

Når ordningen med dobbelt antall sykt barn-dager faller bort går vi tilbake til de vanlige reglene om omsorgspenger som følger av Folketrygdloven.

Hvor mange omsorgsdager du har rett på i løpet av ett kalenderår, kommer an på hvor mange barn du har, og samlivssituasjonen din. Bare dager du ellers skulle vært på jobb teller som en omsorgsdag.

Arbeidstaker Alene om omsorgen
1 eller 2 barn 10 dager 20 dager
3 eller flere barn 15 dager 30 dager
Tillegg for hvert kronisk sykt eller funksjonshemmet barn + 10 dager + 20 dager

Når kan arbeidstaker bruke omsorgsdager?

En arbeidstaker med omsorg for barn har rett til å bruke omsorgsdager når:

  • Barnet er sykt og trenger tilsyn og pleie hjemme eller i helseinstitusjon
  • Barnet må følges til lege eller trenger annen oppfølging på grunn av sykdom, selv om barnet ikke er sykt eller pleietrengende den aktuelle dagen
  • Den som har det daglige tilsynet med barnet, er syk
  • Den som har det daglige tilsynet med barnet følger et annet barn til utredning eller til innleggelse i helseinstitusjon, og derfor ikke kan ha tilsyn med barnet

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barn fyller 12 år. Er barnet kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det året barnet fyller 18 år.

Picture of Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Picture of Kjersti Totland

Kjersti Totland

Juridisk rådgiver innen arbeidsrett og AI-trainer for vår chatbot, HR-Henry.

Til daglig jobber hun som seniorrådgiver innen arbeidsrett, personal og ledelse i Compendia

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!