Søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju

Er det søkere med hull i CV-en, nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn til en statlig stilling, skal minst en kvalifisert søker i hver gruppe innkalles til intervju
I de største rekrutteringsportalene kan søker krysse av for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Fra trainee til fast ansatt

Høsten 2020 ba regjeringen alle statlige virksomheter vurdere å ta i bruk trainee-ordningen i staten. Virksomheter som deltar i ordningen lyser ut midlertidige stillinger som er forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Personer med hull i CV-en kan altså søke på stillinger som er del av et trainee-program, etter at hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer nå også omfatter dem.

Etter gjennomført trainee-periode kan arbeidsgiver ansette en trainee som er kvalifisert for arbeid i virksomheten fast, uten at stillingen må lyses ut.

Søkere med hull i CV-en

Minst en kvalifisert søker med hull i CV-en skal kalles inn til intervju. Søkeren må ha vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst 2 av de 5 siste årene. Samtidig må fraværet enten skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller søker må ha vært aktivt arbeidssøkende i fraværsperioden.

Arbeidsgiver kan praktisere moderat kvotering. Det vil si at en søker med hull i CV-en kan ansettes hvis hun eller han er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Søkere med nedsatt funksjonsevne

En søker med nedsatt funksjonsevne, der funksjonsnedsettelsen vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, skal innkalles til intervju. Arbeidsgiver kan også her praktisere moderat kvotering, slik at søkeren kan ansettes hvis han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Søkere med innvandrerbakgrunn

Arbeidsgiver skal innkalle minst en kvalifisert søker som oppgir å ha innvandrerbakgrunn til intervju. Med innvandrerbakgrunn menes at søker selv eller begge søkers foreldre har innvandret fra Europa utenom EU/EFTA, Asia inkludert Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika eller Oseania utenom Australia og New Zealand.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Picture of Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!