Søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju

Er det kvalifiserte søkere med hull i CV-en, nedsatt funksjonsevne eller innvandrerbakgrunn til en statlig stilling, skal minst en søker i hver gruppe innkalles til intervju.

Forskrift til lov om statens ansatte ble endret 1. januar 2020, og de nye reglene gjelder for stillinger som lyses ut 1. januar 2020 eller senere. Samtidig ble det mulig for søker å krysse av for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en i de største rekrutteringsportalene.

Endringene er en del av inkluderingsdugnaden, hvor målet er at minst 5 % av de nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Satsingen skal gi statlige virksomheter nye ressurser, og bidra til større mangfold.

Fra trainee til fast ansatt

Regjeringen ba høsten 2020 alle statlige virksomheter vurdere å ta i bruk trainee-ordningen i staten. Virksomheter som deltar i ordningen lyser ut midlertidige stillinger som er forbeholdt personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Personer med hull i CV-en kan altså søke på stillinger som er del av et trainee-program, etter at hjemmelen for midlertidig ansettelse av traineer nå også omfatter dem. Etter gjennomført trainee-periode kan arbeidsgiver ansette en trainee som er kvalifisert for arbeid i virksomheten fast, uten at stillingen må lyses ut.

“Satsingen skal gi statlige virksomheter nye ressurser, og bidra til større mangfold.”

Søkere med hull i CV-en

Minst en kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju. Søkeren må ha vært utenfor arbeid, utdanning eller opplæring i minst 2 av de 5 siste årene. Samtidig må fraværet skyldes rus, soning eller sykdom, herunder psykisk sykdom, eller søker må ha vært aktivt arbeidssøkende i fraværsperioden.

Arbeidsgiver kan praktisere moderat kvotering. Det vil si at en søker med hull i CV-en kan ansettes hvis hun eller han er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Søkere med nedsatt funksjonsevne

En søker med nedsatt funksjonsevne, der funksjonsnedsettelsen vil kreve tilrettelegging på arbeidsplassen eller i arbeidsforholdet, skal innkalles til intervju. Kravet er ikke nytt. Bestemmelsen i nåværende § 6 blir flyttet til § 4. Arbeidsgiver kan også her praktisere moderat kvotering, slik at søkeren kan ansettes hvis han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Søkere med innvandrerbakgrunn

Arbeidsgiver skal innkalle minst en kvalifisert søker som oppgir å ha innvandrerbakgrunn til intervju. Med innvandrerbakgrunn menes at søker selv eller begge søkers foreldre har innvandret fra Europa utenom EU/EFTA, Asia inkludert Tyrkia, Afrika, Latin-Amerika eller Oseania utenom Australia og New Zealand.
Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 19 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med over 19 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!