Større mulighet for å særbehandle menn

Likestillings- og diskrimineringsloven, som trådte i kraft 1. januar 2018, gir en generell adgang til å særbehandle, blant annet på grunn av kjønn. Det betyr utvidet mulighet til å særbehandle menn.
Tidligere var det bare mulig å særbehandle menn til stillinger der hovedoppgaven var omsorg for eller undervisning av barn. Det var også adgang til å særbehandle menn positivt ved opptak til utdanning for slike stillinger. Reglene fulgte av forskrift om særbehandling av menn, som nå er opphevet.

Også menn støter på barrierer

I forarbeidene til loven blir det pekt på at overordnede hensyn til likestilling tilsier en videre adgang til å særbehandle menn enn i dag, og at også menn støter på barrierer når det gjelder yrker eller utdanninger som er klart kvinnedominerte, for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren. Behovet for bedre kjønnsbalanse i ulike stillinger kan også forsvare positiv særbehandling av menn til slike stillinger.

Samtidig blir det understreket at adgangen til å særbehandle kvinner og menn vil kunne være ulik i enkelte sammenhenger, siden kvinner oftere utsettes for diskriminering enn menn.

“Behovet for bedre kjønnsbalanse i ulike stillinger kan forsvare positiv særbehandling av menn til slike stillinger. “

Må fremme lovens formål

§ 11 om adgangen til positiv særbehandling i den nye loven innebærer en mer skjønnsmessig regel enn tidligere bestemmelser. Den er ikke begrenset til særbehandling på bakgrunn av kjønn, men gjelder alle områder der loven forbyr diskriminering. Hvilke former for positiv særbehandling som er tillatt, må vurderes konkret opp mot lovens vilkår, og praksis fra EU-domstolen. Særbehandlingen må opphøre når formålet med den er oppnådd.
Det er et vilkår at særbehandlingen fremmer likestilling og hindrer diskriminering, altså at den er egnet til å fremme formålet med loven. I tillegg må det være et rimelig forhold mellom formålet man ønsker å oppnå og hvor inngripende særbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere.
Vilkåret om forholdsmessighet skal ifølge forarbeidene tolkes spesielt snevert når det gjelder ansettelser. Skal positiv særbehandling være tillatt ved ansettelser, må den som særbehandles ha like eller tilnærmet like kvalifikasjoner som den eller de som forbigås.

4 lover er blitt til 1

Med den nye loven er 4 likestillings- og diskrimineringslover slått sammen til en lov. Det gjelder:

  • diskrimineringsloven om seksuell orientering
  • likestillingsloven
  • diskrimineringsloven om etnisitet
  • diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

 

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.

Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Hege Johanne Wold

Hege Johanne Wold

Hege er jurist og seniorrådgiver i Compendia, med mer enn 20 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett.
Hun har bakgrunn fra både offentlig og privat sektor, og har i tillegg jobbet som journalist i mange år.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!