Den nye hybridhverdagen

Spørsmålet et «fullt forsvarlig arbeidsmiljø» er tilbake på lederagendaen. Her får du HMS-ekspertens tips til hvordan ledere best kan håndtere disse utfordringene i en hybrid arbeidshverdag.

Arbeidsmiljøloven pålegger deg som leder et stort ansvar for å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. I tillegg skal arbeidsmiljøet gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Dette ansvaret gjelder uavhengig av om ansatte sitter hjemme eller sammen med andre kolleger på arbeidsplassen. 

For å ivareta dette ansvaret må du gjennomføre kartlegginger, vurdere risikoer og sette i gang nødvendige tiltak.

Oppfølging og ansvar

I koronahverdagen handlet mye om organisering av hjemmekontoret og anskaffelse av nødvendig utstyr.  Nå må fokuset ikke bare være hvilket utstyr man trenger, men også hvordan arbeidsmiljøet blir ivaretatt på hjemmekontoret.

1. juli 2022 trådte den nye hjemmekontorforskriften i kraft. Åpner du for at ansatte kan ha hjemmekontor som fast ordning, eksempelvis en til to faste dager i uken, skal du så langt det er mulig sørge for at både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet på hjemmekontoret er fullt forsvarlig. Ansvaret er altså det samme i en hybrid arbeidshverdag, hvor arbeidstaker veksler mellom å utføre arbeidet på arbeidsplassen og i eget hjem.

Det er verdt å merke seg at hjemmekontorforskriften bare gjelder når den ansatte jobber «i eget hjem», og ikke ved annet fjernarbeid, som for eksempel hyttekontor.

Ledere må følge opp de ansatte gjennom tett dialog, og legge til rette for et godt arbeidsmiljø, forutsigbarhet og struktur i hverdagen. Da må både de fysiske og de psykososiale forholdene settes på agendaen.

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

For at du som arbeidsgiver skal oppfylle kravet om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i en hybrid arbeidshverdag, er du avhengig av medvirkning fra de ansatte. Arbeidstaker har en medvirkningsplikt for et godt og sikkert arbeidsmiljø, og det kan da være lurt med en sjekkliste til de ansatte: 

  1. Kan du organisere dagen din slik at du får nødvendig variasjon i både arbeidsoppgaver og bevegelse?
  2. Husker du å reise deg opp og bevege deg i løpet av dagen, slik at du kompenserer for den «gangtiden» du ville brukt på kontoret for å hente kaffe, gå til kantinen og mellom etasjene?
  3. Vet du hvordan du justerer og tilpasser det utstyret du har på hjemmekontoret ditt, slik at det passer deg best mulig?
  4. Opplever du noen helsemessige utfordringer med hjemmekontoret, både i forhold til fysiske og psykososiale forhold? 
  5. Føler du at du har like god og tett kontakt med leder og kollegaer når du har hjemmekontor?
  6. Er det noe lederen din kan bidra med eller tilrettelegge for når det gjelder arbeidsoppgaver, utstyr, opplæring eller andre forhold som kan påvirke helsen din psykisk eller fysisk?

Samarbeid og kommunikasjon

Arbeidsforskningsinstituttet AFI og Handelshøyskolen ved Oslo Met har kartlagt konsekvensene av hjemmekontor. Denne gir et innblikk i hva hjemmekontor hadde å si for produktivitet, men også for helse. Rapporten viser at arbeidsgivere vil stå i en slags spagat framover, og det er mange hensyn å ta. Nøkkelen til et vellykket hybridkontor er god kommunikasjon og godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Etter vår erfaring oppnås dette best med høy grad av fysisk tilstedeværelse, og god samhandling hvor dere faktisk har mulighet til å påvirke og gjøre en forskjell for arbeidsmiljøet. Gjennom dialog med ansatte får du riktig kunnskap, og kan deretter finne ut hvordan du tilrettelegger for variasjon, og organisering av fysisk utstyr, for å løse de spesifikke oppgavene. Det er ikke sånn at én løsning fungerer for absolutt alle.
Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Picture of Sonja Marie Skår

Sonja Marie Skår

Sonja er rådgiver med kompetanse innen både kvalitet, HMS og HR. Med lang og bred erfaring har hun en helhetlig og praktisk tilnærming i oppbygging av styringssystemer, personal- og HMS-håndbøker.

Me snakkes snart!

ME snakkes snart!!