Kategori: Ansettelse

Rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid

En deltidsansatt som har jobbet mer enn avtalt arbeidstid jevnlig de siste 12 månedene har rett til en stillingsbrøk som tilsvarer faktisk arbeidstid i perioden. Men ikke hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger er behov for merarbeidet.

Husk skriftlig avtale med ekstrahjelp og vikarer

Alle ansatte skal ha skriftlig arbeidsavtale, også ungdom i sommerjobb og ekstrahjelpen som engasjeres før jul. Husk at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal gå fram av avtalen.

Hva betyr «fast ansettelse»?

For å forstå innholdet i begrepet «fast ansettelse» har man fram til nå sett hen til rettspraksis. Med virkning fra 1.1.2019 er begrepet «fast ansettelse» definert i arbeidsmiljøloven § 14-9, 1. ledd. Lovendringen gjelder for alle faste arbeidsforhold, uavhengig av bransje.

Endring i regler om fast og midlertidig ansettelse

Arbeidsmiljølovens regler om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak er endret med virkning fra 1. januar 2019. Endringene er særlig rettet mot bemanningsbransjen og utfordringer knyttet til leie av arbeidskraft.