Kategori: Sykdom og helse

Slik er reglene for korona-relatert sykefravær

Når sykefraværet er korona-relatert, refunderer NAV sykepengene fra og med 4. dag, slik at arbeidsgiver kun dekker sykepengene for de 3 første dagene, inkludert dager med delvis fravær. De ekstraordinære reglene om egenmelding opphørte 1. juni.

Hvor mange egenmeldinger kan jeg bruke i løpet av ett år?

Det kommer an på hvilken løsning som er valgt der du jobber. Lovgiver påla nylig arbeidsgiverne å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding. Det betyr nok at det framover blir større variasjon i egenmeldingsordningene i ulike virksomheter. Er du usikker på hva som gjelder hos dere, bør du sjekke personalhåndboka eller spørre lederen din.

Ny IA-avtale fra 1. januar 2019

Ordningen med IA-virksomheter er historie, etter at ny IA-avtale er på plass fra 1. januar 2019. Spørsmålet er hva som skjer med den utvidede retten til egenmelding arbeidstakere i slike virksomheter har hatt.

Sykepengene beregnes på ny måte 1. januar 2019

Arbeidsgiver må beregne sykepengene i arbeidsgiverperioden på en ny måte fra 1. januar 2019. Med utgangspunkt i arbeidsinntekt som er rapportert inn til a-ordningen de tre siste kalendermånedene før arbeidstaker ble syk, beregner arbeidsgiver en månedsinntekt.

Hvem skal være hjemme med sykt barn?

En leder opplever et stort fravær som følge av syke barn. Det kan virke som om enkelte medarbeider må ta hele denne byrden, fremfor å dele på dette med sin partner. Kan lederen ta dette problemet opp til diskusjon? Les svaret fra HR-eksperten i Compendia.

Må vi gi lønnsøkning til en som har vært sykmeldt hele året?

Vi forbereder årets lønnsjusteringer, og har hatt en diskusjon i ledergruppa på hvilke prinsipper vi skal legge til grunn. Vi er en liten privat virksomhet, og det er ikke de store summene vi har å fordele, men desto viktigere er det at vi er bevisste på hvordan vi bruker lønnsmidlene. Les svaret fra Compendias HR-ekspert.