Kategori: Arbeidsavtale

Permittert og oppsigelsestid

Hvor lang oppsigelsestid har jeg? Når du er permittert uten lønn, gir arbeidsmiljøloven deg rett til å si opp arbeidsavtalen din med 14 dagers frist.

Kan vi forlenge prøvetiden til en nyansatt som har hjemmekontor?

På grunn av koronasituasjonen har alle ansatte hjemmekontor. Samtidig har vi et par nye medarbeidere i prøvetid, og vi har naturlig nok behov for å vurdere hvordan de presterer og samarbeider med andre. Det er det vanskelig å få til nå. Kan vi forlenge prøvetiden?

Fikk lav lønn, ble diskriminert

To polske arbeidstakere fikk langt lavere lønn enn sine norske kolleger. De enstemmige avgjørelsene i Diskrimineringsnemnda fra desember 2019 konkluderer med at arbeidstakerne ble diskriminert på grunn av etnisitet.

Rett til stilling som tilsvarer faktisk arbeidstid

En deltidsansatt som har jobbet mer enn avtalt arbeidstid jevnlig de siste 12 månedene har rett til en stillingsbrøk som tilsvarer faktisk arbeidstid i perioden. Men ikke hvis arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger er behov for merarbeidet.

Husk skriftlig avtale med ekstrahjelpen

Alle ansatte skal ha skriftlig arbeidsavtale, også ungdom i sommerjobb og ekstrahjelpen som engasjeres før jul. Husk at grunnlaget for den midlertidige ansettelsen skal gå fram av avtalen.

Hva betyr «fast ansettelse»?

For å forstå innholdet i begrepet «fast ansettelse» har man fram til nå sett hen til rettspraksis. Med virkning fra 1.1.2019 er begrepet «fast ansettelse» definert i arbeidsmiljøloven § 14-9, 1. ledd. Lovendringen gjelder for alle faste arbeidsforhold, uavhengig av bransje.

Kan vi velge om vi vil utlyse stillingen internt?

Når vi ansetter en intern søker, får vi raskt en ny ledig stilling å lyse ut. Det skaper en viss uro i organisasjonen. Siden ansettelser er såpass ressurskrevende for oss, vurderer vi nå å droppe den interne utlysningen. Er det noe i veien for det?

Hvem skal vi permittere?

Permittering kan være et alternativ til oppsigelser i en midlertidig vanskelig tid. Men å velge ut hvilke arbeidstakere som skal miste lønn og arbeidsoppgaver for en periode kan være en vanskelig avgjørelse.